Rijschoolreglement

 • Door in te schrijven voor een cursus verbindt de leerling zich ertoe, het schoolreglement te kennen en stipt na te leven.
 • Bij aanvang van de cursus theorie, dus bij de eerste les, moet de leerling minstens 15 minuten voor aanvang van de les in het leslokaal aanwezig zijn en zich onmiddellijk bij zijn aankomst bij de leraar of op het secretariaat aanmelden. Voor de daaropvolgende lessen zal de leerling minstens 10 minuten voor aanvang van de les in het leslokaal aanwezig zijn, en zich onmiddellijk bij aankomst aanmelden bij de leraar of op het secretariaat.
 • Tijdens de lessen is het verboden te roken en wordt er volledige orde en stilte geëist.
 • Ordeverstoorders zullen door de leraar verzocht worden het leslokaal te verlaten.
 • Tijdens de rijlessen dienen de richtlijnen van de instructeurs stipt nageleefd te worden.
 • De instructeur mag de rijles stopzetten, indien de leerling zijn of haar richtlijnen niet wenst op te volgen.
 • Roken en het gebruik van alcoholische dranken of stimulerende middelen voor of tijdens de rijles is strikt verboden.
 • Een leerling, ingeschreven voor de rijlessen, welke hij onmogelijk kan volgen, verwittigt de school hiervan minimum 5 werkdagen voor de aanvang van de rijles.
 • Een leerling, ingeschreven voor een praktisch examen, dat hij onmogelijk kan afleggen, verwittigt de school hiervan minimum 5 werkdagen (10 werkdagen voor categorieen C en D) voor aanvang van het examen.
 • Bij te laat of niet verwittigen worden de gemaakte afspraken voor 100% aangerekend.
 • Het cursusgeld voor theorie moet voor aanvang der lessen voldaan zijn.
 • De betalingen gedaan om de leergang te waarborgen kunnen door de cursist aangewend worden om een cursus op latere datum te volgen. Het bestuur kan de kostprijs van een cursus niet waarborgen wanneer slechts een voorschot op deze cursus is betaald, deze blijft onderhevig aan eventuele prijsstijgingen.
 • Een formulier voor aanvraag van rijbewijs, voorlopig rijbewijs, attest voor theorie of praktijkexamen zal slechts afgeleverd worden na volledige betaling van de leergang.
 • Voor het oplossen van eventuele geschillen is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.
 • Wat de praktische lessen betreft zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren als de leerling tijdens de verplaatsing op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt.
 • Geen enkele andere prestatie dan die waardoor in het contract een tarief vermeld is, mag worden aangerekend.